Humán papillomavírus e6 e7 mrna


A humán papillomavírus szerkezete, genomi felépítése, fehérjék funkciói A humán papillomavírusok osztályozása és patogenitása A humán survivin fehérje A HPV 16 onkoproteinek és a survivin kapcsolata A humán papillomavírus 16 onkoproteinjeinek hatása a survivin gén expressziójára I.

Survivin promóter polimorfizmus és a méhnyak karcinogenezise II. Számos onkogén vagy más néven magas kockázatú csoportba tartozó humán papillomavírusról HPV — 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 70 Burd, — bebizonyosodott, hogy fontos etiológiai szerepe van a méhnyakrák kialakulásában. A vírusfertızés önmagában nem tekinthetı a betegség kiváltó okának, a fertızések nagy része ugyanis tünetmentesen zajlik le, és csak egy kisebb hányadában jön létre rákmegelızı állapot, illetve invazív carcinoma.

A méhnyakrák kialakulásában a vírus jellemzıi mellett számos egyéb tényezı — humán papillomavírus e6 e7 mrna gazdaszervezet genetikai és immunológiai háttere, celluláris folyamatok, különbözı kofaktorok, így a szexuális szokások, hormonális hatások, dohányzás, táplálkozás, más patogénekkel történt koinfekció — is szerepet játszhat.

Celluláris tényezı lehet egy nem régóta ismert fehérje a survivin, amely az apoptózis inhibitor IAP család egyik új tagja.

humán papillomavírus e6 e7 mrna

Funkciója kettıs — az apoptózis gátlása mellett a sejtciklus és a sejtosztódás szabályozásában is részt vesz. A survivin gén terméke terminálisan differenciálódott felnıtt szövetekben nem detektálható, de nagy mennyiségben fejezıdik ki a fejlıdés során az osztódó, embrionális szövetekben.

Expressziója fokozott a legkülönbözıbb daganatban, így a méhnyakrákban is, különösen annak elırehaladottabb stádiumaiban.

Szerepe a tumorok kialakulásában valószínő, azon mechanizmus azonban, amely a survivin expresszió szabályozásának sérüléséhez vezet, még kevéssé tisztázott. Mivel a HPV szaporodásához szükséges, hogy a fertızött gazdasejt osztódása fennmaradjon, ezért a vírus beavatkozik a sejtfolyamatokba, stimulálja a sejtproliferációt, az apoptózis ellen hat, mely folyamatok mutációk felhalmozódásához és rosszindulatú daganat kialakulásához vezethetnek.

A karcinogenezis molekuláris eseményeiben feltételezhetı a survivin fokozott átíródásának szerepe, amelyre a vírus is befolyással lehet.

A kettős immunfestésű citológia jelentősége a méhnyakrák rizikójának becslésében

Egy nemrég megjelent tanulmányban Nees et al. Mindezek alapján a méhnyakrák kialakulásában a humán papillomavírus és a survivin szerepének vizsgálata érdekes kutatási témát ad. A humán papillomavírus szerkezete, genomi felépítése, fehérjék funkciói A papillomavírusok a Papillomaviridae családba tartozó kis mérető vírusok.

A virionok ~ 55 nm átmérıjő, ikozahedrális szimmetriájú, burok nélküli partikulumok 1.

humán papillomavírus e6 e7 mrna

A kettıs szálnak csak az egyike tartalmaz fehérjét kódoló szekvenciákat Howley, ; zur Hausen H. A korai és késıi régiókon belül úgynevezett nyitott olvasási keretek open reading frame, ORF találhatók, amelyek fehérjéket kódoló génszakaszok zur Hausen H.

humán papillomavírus e6 e7 mrna

Ezek átfedhetnek egymással, ilyenkor alternatív promóterek és az mRNS alternatív szerkesztıdése splicing révén íródnak át. A vírus replikációs origójához kapcsolódik, így nélkülözhetetlen a vírus DNS replikációjában. Az E2 fehérje egy C-terminális DNS kötı és egy N-terminális transzaktivátor doménbıl, valamint a kettıt összekötı kapocs régióból épül fel Giri and Yaniv, Az LCR régióban több — általában négy — E2 kötı palindrom szekvencia található.

Az E2 virális transzkripciós faktor, amely attól függıen, hogy a szabályozó régión belül mely helyekre kötıdik be, képes aktiválni vagy represszálni a vírus korai P97 promóterét.

  1. Póréhagyma kezelése paraziták ellen
  2. Major Tamás - Humán papillomavírus DNS vizsgálata fej-nyaki epithelialis tumorokban | securatik.hu
  3. Humán papillómavírus (HPV) vizsgálat | Lab Tests Online-HU
  4. Papilloma heparin kenőcs
  5. Férgek okozta vulvitis kezelése
  6. A survivin fehérje az apoptózis gátlása mellett a sejtosztódás szabályozásában is részt vesz.
  7. A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS ÉS A CELLULÁRIS SURVIVIN GÉN KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA - PDF Free Download
  8. NKFI-EPR:Humán papillomavírus onkoproteinek hatása celluláris gének expressziójára

Az E2 represszor hatása a P97 promóterre két proximális helyzető E2 kötıhelyen keresztül valósul meg, amelyek a TATA szekvencia és egy Sp1 kötı hely közelében találhatók. Nagy mennyiségben az E2 képes leszorítani ezen helyekrıl a transzkripciós faktorokat, ezáltal gátolva az átíródást Tan et al.

Az E2 további feladataként elısegítve az E1 kötıdését a replikációs origóhoz, részt vesz a replikáció iniciálásában Sakai et al.

Klinikai vizsgálatok a Anogenital Human Papillomavirus Infection

Az E4 fehérjét kódoló ORF ugyan a korai régión belül található, de maga a fehérje a vírus életciklusának csak késıi szakaszában expresszálódik. Elsısorban a fertızött epitélium differenciálódott rétegeiben található. Sejten belül a citokeratin hálózathoz kapcsolódik, és annak összeomlását idézi elı, lehetıvé téve a virionok sejtbıl való kiszabadulását. Ezáltal az 6 E4 szerepet játszik a vírus produktív infekciójában Doorbar et al.

Betekintés: Major Tamás - Humán papillomavírus DNS vizsgálata fej-nyaki epithelialis tumorokban

A HPV nak három transzformáló hatású onkoproteinje van, amelyek közül a legkisebb a Golgi készülékben és a sejtmembránban elhelyezkedı E5 fehérje. Szerepe valószínőleg a vírusfertızés korai szakaszában lehet.

HPV pozitív rosszindulatú daganatokban a fehérje nem fejezıdik ki, közre játszhat azonban a jóindulatú elváltozások kialakításában Turek, ; zur Hausen H. A HPV 16 két fı transzformáló proteinje, az E6 és E7 hatékonyan vesz részt a fertızött sejtek immortalizációjban és transzformálásában Munger et al. Mivel a vírus DNS replikációja az epitélium differenciált sejtrétegeiben zajlik, ahol a sejtciklus már leállt, valamint függ a gazdasejt celluláris faktoraitól pl.

A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS ÉS A CELLULÁRIS SURVIVIN GÉN KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA

DNS-polimeráz α is, ezért a vírus arra készteti gazdasejtjeit, hogy azok újra belépjenek a sejtciklusba. Az E6 gén terméke egy kb. Az E6 a sejtekben rendkívül kis mennyiségben van jelen, ezért in vivo analízise meglehetısen nehéz. A fehérje négy Cys-X-X-Cys motívumot tartalmaz, amelyek két Zn-ujj domén kialakításában vesznek részt. Ezen doméneknek szerepe van az E6 számos funkciójának kialakításában — DNS-kötés, transzaktiváló hatás, transzformálás és immortalizálás, celluláris fehérjék kötése.

Az E6 fehérje az E6AP-n E6 asszociált protein keresztül indukálja a celluláris p53 tumorszuppresszor fehérje ubiquitin-függı lebontását Thomas et al. Emiatt nem következik be a retinoblasztóma Rbés az Rb család két másik tagjának, a p és p fehérjéknek a foszforilálása. Hipofoszorilált állapotban ezek a fehérjék megkötik az E2F transzkripciós faktorokat, amelyek így nem lesznek képesek aktiválni azon géneket, amelyek szerepet játszanak a sejtciklus G1-S fázis átmenetében May 7 and May, Ily módon a p53 leállítja a sejtciklust, idıt hagyva a sejtekben a DNS repair mechanizmusoknak az esetleges DNS sérülések kijavítására, vagy ha a hiba olyan mértékő, hogy azt már nem lehet korrigálni, a sejteket az apoptózis irányába tereli.

Mivel az E6 képes kötni és elıidézni a p53 degradációját, az apoptózis gátlását is indukálhatja. Az E6-nak az apoptózisban betöltött szerepe még nem teljesen ismert, bizonyos sejtekben indukálja, míg másokban gátolja azt, azonban a pro-apoptotikus fehérjék p53, Bax, Bak kötése és gátlása valószínőleg szerepet játszhat anti-apoptotikus hatásában Finzer et al.

A humán papillomavírusok E7 fehérjéje egy 98 aminosavból felépülı nukleáris foszfoprotein. A fehérje C-terminálisán tartalmaz egy cink-kötı régiót, amelynek szerepe van a dimer és multimer képzésben.

Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A papillomavírusok és a polyomavírusok közötti lényeges strukturális víruskapszid átmérője, DNS hossza és genetikai jelentős DNS homológia hiánya, transzkripció iránya, stb különbségek miatt azonban a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottság International Committee on the Taxonomy of Viruses; ICTV a papillomavírusok számára önálló Papillomaviridae családot hozott létre [29]. A család általános morfológiai jellemzői: 1. Peplonnal nem rendelkeznek.

Az E7 szerepe a fertızött sejtekben, hogy megzavarja a differenciálódás folyamatát és DNS szintézist indukáljon, megfelelı környezetet teremtve a vírus replikációjához. Az E7 humán papillomavírus e6 e7 mrna képes hozzákapcsolódni a celluláris tumorszuppresszor retinoblasztóma protein hipofoszforilált formájához.

Az Rb aktív hipofoszforilált formája a sejt G0, G1 fázisában köti az E2F transzkripciós faktorokat, ezáltal gátolva az E2F-dependens gének átíródását.